Miljöpolicy

Miljöpolicy

Med Miljöpolicyn önskar Den Blå Planet främja en allmänt hållbar utveckling och täcka in och behålla fokus på de viktiga områdena, vilket gör att vi kan minimera vår miljöpåverkan. Samtidigt önskar Den Blå Planet att säkerställa att den enskilde medarbetaren motiveras till ett miljömedvetet beteende. Miljöpolicyn gäller för alla områden på Den Blå Planet som omfattas av organisationsnumret 64050028.

Se hur Den Blå Planet arbetar med vetenskap och naturbevarande här.

Övergripande miljömål

Insatsen på miljöområdet ses som en naturlig del av vår verksamhet, och den Den Blå Planet arbetar kontinuerligt med att minimera vår resursanvändning och därigenom begränsa våra utsläpp i mesta möjliga mån, med hänsyn tagen till djur och människors välbefinnande.

Den Blå Planet strävar efter att uppnå och upprätthålla miljöcertifieringen i enlighet med DS/EN ISO 14001 och på sikt EU:s miljöledningssystem EMAS och på så sätt säkra systematiken i miljöarbetet och signalera en aktiv miljöprofil.

Vi tillämpar en grön inköpspolicy och har som mål att hela tiden öka våra inköp av hållbara produkter.

Vi använder de omgivande resurserna som uppsamlat regnvatten och vatten hämtat från Öresund för användning i akvarier och för kylning av system. Likaså minimerar vi spillvattensbelastningen genom att rena och på nytt släppa ut vatten från våra processer i Öresund.

Den Blå Planet följer som ett absolut minimum gällande lagstiftning samt andra frivilliga krav som vi har underkastat oss.

Som en värde- och kulturbärande institution vill vi genom förmedling och utbildning försöka påverka våra anställda, gäster och samarbetspartners till ett miljömedvetet beteende, liksom att vi vill ingå i en öppen och positiv dialog med omvärlden kring resultatet av vårt miljöarbete.

Säkerställandet av denna policy sker genom att vi låter målen ingå i strategiska överväganden och beslut, samt genom utbildning och genom att göra medarbetarna medvetna om den Den Blå Planets miljöprofil. Detta görs mätbart genom ett miljöledningssystem.

Miljömål 2017

  • Vi har tagit fram en energioptimeringsrapport och vi inför rekommendationerna från rapporten och minskar vår elförbrukning ytterligare.
  • Vi använder mer Öresundsvatten och mindre dricksvatten.
  • Vi har minskat vår användning av salt för att blanda saltvatten, vilket innebär minskade CO₂-utsläpp i form av färre vägtransporter.
  • Vi köper fjärrvärme producerad av biobränsle, via DONG.