Vedtægt

Vedtægt

For den erhvervsdrivende fond Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, cvr-nr. 64050028.

1. Stiftelse
1.1 Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en almennyttig fond stiftet i 1937 af ingeniør, cand.polyt. Knud Højgaard. For at understøtte den danske videnskabelige havforskning og udbrede kendskabet til forskningens genstand, metoder og resultater lod stifteren opføre et akvarium i Charlottenlund Slotshave, nær det danske havforskningsinstitut, og oprettede en fond til dette formål. Fonden har siden drevet dette akvarium.

1.2 Fondens akvariebygning i Charlottenlund Slotshave blev løbende udvidet i takt med, at mere plads og moderne faciliteter blev påkrævet. Udvidelsesmulighederne var dog begrænsede på grund af akvariebygningens placering på fredet grund.

1.3 I marts 2013 flyttede fonden sin akvarievirksomhed til en nyopført akvariebygning ved Kastrup Havn. Fonden lejer denne akvariebygning af Bygningsfonden Den Blå Planet. Opførelsen af den nye akvariebygning er muliggjort ved meget betydelige donationer fra Realdania, Knud Højgaards Fond og Tårnby Kommune. I forbindelse med fraflytningen fra akvariebygningen i Charlottenlund Slotshave overdrog fonden denne akvariebygning vederlagsfrit til den danske stat.

2. Navn og formål
2.1 Fondens navn er ”Den Blå Planet, Danmarks Akvarium”. Fondens hjemsted er Tårnby Kommune.

2.2 Fondens formål er gennem drift af et akvarium at understøtte den danske videnskabelige havforskning og udbrede kendskabet til forskningens genstand, metoder og resultater. Akvarievirksomheden skal være baseret på følgende principper:

2.3 Akvariet skal indeholde varmt- og koldtvandsafdelinger, hvor der skal fremvises både ferskvands- og saltvandsorganismer. I koldtvandsafdelingen udstilles en væsentlig del af den nordiske saltvandsfauna, herunder fisk og lavere dyr. Udstillingen skal være under kyndig zoologisk ledelse.

2.4 Udstillingen af dyrene skal tilrettelægges på en så klar og anskuelig måde, at den ikke blot giver publikum et skønhedsindtryk ved betragtningen, men også giver publikum uden særlige forudsætninger en forståelse af de forskellige dyrs biologi.

2.5 Ved indretning af akvariet skal det særligt tilstræbes, at akvariebesøget understøtter læring, så akvariet kan være af interesse for skoler eller undervisningsformål i øvrigt.

2.6 Det skal tilstræbes, at akvariet kan understøtte den danske havbiologiske forskningsvirksomhed ved at stille sine dyr og faciliteter til rådighed for forskning, forudsat det kan ske uden at gribe forstyrrende ind i akvariets drift.

2.7 Akvariet skal skaffe sig indtægter ved passende entré, idet der dog skal ydes skoler og andre besøgende i studieøjemed eller med undervisningsformål rabat eller fritagelse for entré. Akvariet kan ved aktiviteter, som naturligt falder inden for fondens akvarievirksomhed, søge at tilvejebringe indtægter, så akvariets drift kan hvile i sig selv.

2.8 Akvarievirksomheden kan drives fra egne eller lejede bygninger i Storkøbenhavn.

2.9 Fonden kan stifte datterselskaber og henskyde dens opgaver i henhold til denne vedtægt til sådanne datterselskaber.

3. Kapital
3.1 Fondens Grundkapital er den 23. april 2015 forhøjet med 5.000.000 kr. ved overførsel fra fondens frie reserver, og grundkapitalen udgør herefter 5.600.000 kr.

3.2 Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

4. Ledelse
4.1 Fondens ledelse består af en bestyrelse, der som fondens øverste myndighed varetager den overordnede ledelse, og en direktion, der varetager den daglige ledelse og drift.

5. Bestyrelsen
5.1 Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer, hvoraf følgende udpegningsberettigede hver udpeger ét medlem:
– Knud Højgaards Fond
– Den minister, under hvis ressortområde de danske havundersøgelser hører
– Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab
– Realdania
– Tårnby Kommunes borgmester

5.2 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond kan beslutte, at fondens udpegningsret i henhold til pkt. 5.1 skal overgå til en anden udpegningsberettiget, der ligeledes har substitutionsret.

5.3 Bestyrelsen udpeger selv yderligere 1-2 medlemmer for at sikre de rette kompetencer, jf. pkt. 5.5.

5.4 Hertil kommer eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til de til enhver tid gældende regler i lov om erhvervsdrivende fonde og selskabsloven.

5.5 Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer i henhold til pkt. 5.1 og 5.3 skal det tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer tilsammen besidder kompetence inden for flest mulige af følgende områder: Forretningsdrift, biologi, byggeri, markedsføring samt drift af kulturinstitutioner og oplevelsesbaseret virksomhed.

5.6 Formanden underretter den relevante udpegningsberettigede, når et bestyrelsesmedlem skal udpeges i medført af pkt. 5.1. Med henblik på at sikre, at målsætningen i pkt. 5.5 opfyldes bedst muligt, orienterer bestyrelsen ved formanden den udpegningsberettigede om hvilke kompetencer, bestyrelsesmedlemmet efter fondens opfattelse bør have henset til bestyrelsens aktuelle sammensætning.

5.7 Bestyrelsens medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Intet bestyrelsesmedlem kan sidde mere end 12 år i træk. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde for at sikre kontinuitet eller særlig ekspertise fravige princippet med en begrundelse, der føres til protokols.

5.8 Udtræder et bestyrelsesmedlem udpeget i henhold til pkt. 5.1 eller 5.3 før udløbet af valgperioden, udpeges der snarest muligt et nyt medlem for den resterende del af det udtrædende medlems funktionsperiode.

5.9 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand for et år ad gangen. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af dens hverv.

5.10 Et bestyrelsesmedlem skal fratræde senest på førstkommende årsmøde efter medlemmet er fyldt 70 år. Bestyrelsen kan, hvis der er særlig grund, fravige princippet og godkende en tidsbegrænset forlængelse med en begrundelse, der føres til protokols. Medlemmer er i øvrigt pligtige at udtræde af bestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af stedsevarende sygdom eller af andre særlige grunde bliver uegnet til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.

5.11 På tidspunktet for ændring af denne vedtægt i 2015 udløber funktionsperioden for de 3 bestyrelsesmedlemmer udpeget af Knud Højgaards Fond, Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab og Forskningsministeren på årsmødet i 2017, 2016, henholdsvis 2015. Funktionsperioden for de 3 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af de tre førnævnte bestyrelsesmedlemmer, udløber på årsmødet i 2015, 2016 henholdsvis 2017. Når det første af de tre sidstnævnte mandater bliver vakant, udpeger Realdania et bestyrelsesmedlem. Når det andet af de tre sidstnævnte mandater bliver vakant, udpeger borgmesteren for Tårnby Kommune et bestyrelsesmedlem. Når det sidste af de sidstnævnte tre mandater bliver vakant, udpeger de øvrige bestyrelsesmedlemmer et bestyrelsesmedlem. Personer, der var medlemmer af bestyrelsen på tidspunktet for ændring af denne vedtægt i 2015, skal fratræde senest på førstkommende årsmøde, efter medlemmet er fyldt 75 år. Den maksimale samlede funktionsperiode på 12 år i træk, jf. pkt. 5.7, 3. pkt., skal i relation til en person, der var medlem af bestyrelsen på tidspunktet for ændring af denne vedtægt i 2015, regnes fra dennes indtræden i bestyrelsen, dog tidligst fra 2006.

5.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – eller i formandens fravær næstformandens – stemme afgørende.

5.13 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

5.14 Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet, hvorpå årsregnskabet godkendes.

6. Direktionen
6.1 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at lede den daglige drift. Den administrerende direktør skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

6.2 Den administrerende direktør fungerer som sekretariat for bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.

7. Årsmøde
7.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 31. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

7.2 Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

7.3 Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
(i) Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
(ii) Godkendelse af fondens årsrapport.
(iii) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
(iv) Valg eller genvalg af medlemmer til bestyrelsen samt orientering om eventuelle nyudpegede medlemmer.
(v) Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
(vi) Valg af revisor.

8. Tegningsregel
8.1 Fonden tegnes af den administrerende direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

9. Regnskab og revision
9.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.2 Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af bestyrelsen for ét år ad gangen.

10. Ændring af vedtægten
10.1 Denne vedtægt kan ændres ved beslutning truffet af bestyrelsen med tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, forudsat at fondsmyndighedens tilladelse og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen indhentes.

10.2 Der må dog ikke træffes sådanne beslutninger, at hovedformålet med akvariedriften, fremvisning for publikum af dyr samt understøttelse af forskning, jf. pkt. 2, ændres.

11. Fondens opløsning
11.1 I tilfælde af fondens opløsning skal fondens formue tilfalde en anden almennyttig fond eller forening med hjemsted i Danmark, hvis almennyttige formål er beslægtet med fondens formål.
Således vedtaget ved kongelig stadfæstelse 1937 og ændret 19. marts 1957, 15. juni 1962, 10. november 1966, 17. november 1982, 25. juni 1992, 1. december 2000, 15. august 2006, 17. august 2007, 1. februar 2008, 3. oktober 2011, 26. september 2013, 25. februar 2014 samt 8. marts 2016.