Om Undervisningsafdelingen

Den Blå Planet udbyder undervisningstilbud, som understøtter faglige og pædagogiske mål, så læring og oplevelse kan gå hånd i hånd.

Undervisningsafdelingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium tilbyder undervisning til både børnehaver, grundskoler, SFO’er, gymnasier og lærer- og pædagoguddannelsen.

Kontakt os på skoletjenesten@denblaaplanet.dk

Når elever besøger Undervisningsafdelingen:

  • Møder de levende dyr helt tæt på.
  • Bliver de udfordret til at iagttage og undersøge dyrene.
  • Bliver deres iagttagelser og spørgsmål samlet op og perspektiveret til faglige begreber.

Undervisning i Undervisningsafdelingen er:

  • Dialogbaseret med fokus på elevernes begrebsudvikling og -forståelse.
  • Vedrører naturvidenskabelige arbejdsmåder og tankegange.
  • Gennemføres af professionelle undervisere – både i forhold til biologisk specialviden og i forhold til didaktik og pædagogik.
  • Er beskrevet på en måde, så det er tydeligt for læreren, hvilke områder af Fælles Mål, lære- og læseplanerne, som undervisningen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium understøtter.

Undervisningsafdelingens filosofi  

Det unikke indhold i Undervisningsafdelingens undervisning er centreret omkring levende dyr.

Der er levende dyr i undervisningslokalerne, som eleverne håndterer, undersøger og iagttager.

Der er levende dyr i akvariets udstilling, som eleverne oplever tæt på i særlige tilrettelagte situationer, hvor underviseren fordrer eller aktiverer dyrene.

Det er Undervisningsafdelingens langsigtede mål at bidrage til, at eleverne udvikler en forståelse af naturens sammenhænge og kredsløb.

Forståelsen af naturens kredsløb, samt erkendelsen af menneskets placering og afhængighed af naturens kredsløb, kan påvirke eleverne i retning af en mere bæredygtig livsstil og større værdsættelse af naturgrundlaget.

I den didaktiske planlægning af undervisningstilbuddene arbejder vi på, at eleverne bliver interesserede i og fascineres af vandlevende dyr og planters anderledeshed.

De læringsmål som Undervisningsafdelingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium opstiller for undervisningstilbuddene, rummer altid naturfaglige begreber og fænomener.

Undervisningsafdelingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har stærkt fokus på elevernes egne aktive bearbejdning af undervisningens indhold.

Eleverne involveres gennem praktisk arbejde, hvor deres konkrete observationer danner grundlaget for de faglige begreber og metoder, som undervisningen indeholder.

Eleverne involveres også gennem samtaler med både hinanden og underviseren.