Stadgar

Stadgar

För den kommersiella fonden Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, organisationsnr 64050028

1. Grundande
1.1 Den Blå Planet, Danmarks Akvarium är en allmännyttig fond grundad 1937 av ingenjör, cand.polyt. Knud Højgaard. För att stötta den danska vetenskapliga havsforskningen och sprida kunskapen om forskningens syfte, metoder och resultat lät grundaren uppföra ett akvarium i Charlottenlunds Slottsträdgård, nära det danska havsforskningsinstitutet, och upprättade även en fond för detta ändamål. Fonden har drivit akvariet sedan dess.

1.2 Fondens akvariebyggnad i Charlottenlunds Slottsträdgård byggdes ut löpande i takt med att det krävdes mer plats och moderna faciliteter. Utbyggnadsmöjligheterna var dock begränsade på grund av akvariebyggnadens placering på skyddad mark.

1.3 I mars 2013 flyttade fonden sin akvarieverksamhet till en nybyggd akvariebyggnad vid Kastrups Hamn. Fonden hyr denna akvariebyggnad av Bygningsfonden Den Blå Planet. Uppförandet av den nya akvariebyggnaden möjliggjordes genom mycket betydande donationer från Realdania, Knud Højgaards Fond och Tårnby Kommun. I samband med flytten från akvariebyggnaden i Charlottenlunds Slottsträdgård överförde fonden denna akvariebyggnad utan ersättning till den danska staten.

2. Namn och syfte
2.1 Fondens namn är ”Den Blå Planet, Danmarks Akvarium”. Fondens hemvist är Tårnby Kommun.

2.2 Fondens syfte är att genom driften av ett akvarium stötta den danska vetenskapliga havsforskningen och öka kunskaperna om forskningens syfte, metoder och resultat. Akvarieverksamheten skall baseras på följande principer:

2.3 Akvariet skall innehålla varm- och kallvattensavdelningar, där det ska visas upp både sötvattens- och saltvattensorganismer. I kallvattensavdelningen ställs det ut en betydande del av den nordiska saltvattensfaunan, inklusive fiskar och lägre djur. Utställningen skall tillhandahållas under ledning av kunniga zoologer.

2.4 Utställningen av djuren skall organiseras på ett så klart och överskådligt sätt att den bara ger publiken ett skönhetsintryck vid betraktelsen, utan även ger publiken, utan några speciella förutsättningar, en förståelse av de olika djurens biologi.

2.5 Vid utformningen av akvariet skall det särskilt eftersträvas att akvariebesöket stöder lärandet, så att akvariet kan vara av intresse för skolor eller undervisningssyften i övrigt.

2.6 Det skall eftersträvas att akvariet kan stötta den danska havsbiologiska forskningsverksamheten genom att ställa sina djur och faciliteter till förfogande för forskning, förutsatt att det kan ske utan att det stör akvariets drift.

2.7 Akvariet skall skaffa sig intäkter genom passande entréavgifter. Emellertid skall skolor och andra som besöker akvariet i studie- eller undervisningssyfte ges rabatt på entréavgiften eller gratis entré. Akvariet kan vid aktiviteter som faller naturligt inom fondens akvarieverksamhet sträva efter att få in intäkter som täcker driften av akvariet.

2.8 Akvarieverksamheten kan bedrivas från egna eller inhyrda byggnader i Storköpenhamn.

2.9 Fonden kan instifta dotterbolag och hänskjuta sina uppgifter till sådana dotterbolag i enlighet med dessa stadgar.

3. Kapital
3.1 Fondens Grundkapital har den 23 april 2015 höjts med 5 000 000 kr. genom överföring från fondens fria reserver, och grundkapitalet utgör efter detta 5 600 000 kr.

3.2 Inga speciella rättigheter har tillskrivits grundaren eller andra

4. Ledning
4.1 Fondens ledning består av en styrelse, som i egenskap av fondens översta myndighet är ansvarig för den högsta ledningen, och en verkställande organisation som ansvarar för den dagliga verksamheten och driften.

5. Styrelsen
5.1 Styrelsen består av 6–7 medlemmar, varav följande nomineringsberättigade var och en utser en medlem:
– Knud Højgaards Fond
– Den minister under vars ansvarsområde de danska havsundersökningarna tillhör
– Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab
– Realdania
– Tårnby Kommuns borgmästare

5.2 Styrelsen för Knud Højgaards Fond kan besluta att fondens nomineringsrätt enligt pkt. 5.1 skall överföras till en annan nomineringsberättigad som även denne har substitutionsrätt.

5.3 Styrelsen utser själv ytterligare 1–2 medlemmar för att säkerställa de rätta kompetenserna jf. pkt. 5.5.

5.4 Utöver detta tillkommer eventuella medarbetarvalda styrelsemedlemmar som har valts i enlighet med de vid varje given tidpunkt gällande reglerna i lagen om kommersiella fonder och bolagslagen.

5.5 Vid utnämning av styrelsemedlemmar i enlighet med pkt. 5.1 och 5.3 skall det eftersträvas att styrelsens medlemmar tillsammans besitter kompetens inom så många som möjligt av följande områden: Affärsverksamhet, biologi, entreprenad, marknadsföring samt drift av kulturinstitutioner och upplevelsebaserad verksamhet.

5.6 Ordföranden underrättar den relevanta nomineringsberättigade när en styrelsemedlem skall utses i enlighet med pkt. 5.1. Med avseende på att säkerställa att målsättningen i pkt. 5.5. uppfylls i högsta möjliga grad informerar styrelsen genom ordföranden den nomineringsberättigade om vilka kompetenser som styrelsemedlemmen bör besitta enligt fondens uppfattning utifrån styrelsens aktuella sammansättning.

5.7 Styrelsens medlemmar utses för tre år i taget. En styrelsemedlem kan väljas om. Ingen styrelsemedlem kan sitta mer än 12 år i rad. Styrelsen kan i särfall, för att säkra kontinuiteten eller specialexpertis, frångå principen med en motivering, som protokollförs.

5.8 Om en styrelsemedlem som har utsetts i enlighet med pkt. 5.1. eller 5.3 avgår innan valperioden har löpt ut, utses snarast möjligt en ny medlem för den återstående delen av den avgående medlemmens funktionsperiod.

5.9 Styrelsen väljer själv sin ordförande och vice ordförande på ett år i taget. Styrelsen fattar genom en arbetsordning beslut om ytterligare bestämmelser som rör utförandet av dess uppgifter.

5.10 En styrelsemedlem skall lämna sin plats i styrelsen senast vid det första årsmötet efter det att medlemmen har fyllt 70 år. Styrelsen kan, om det finns särskilda skäl, frångå principen och godkänna en tidsbegränsad förlängning med en motivering som protokollförs. Medlemmar är i övrigt skyldiga att lämna styrelsen om de på grund av permanent sjukdom eller av särskilda orsaker är oförmögna att utföra sina uppgifter som medlem av styrelsen.

5.11 Vid tidpunkten för ändring av dessa stadgar från 2015 löper funktionsperioden för de tre styrelsemedlemmar som har nominerats av Knud Højgaards Fond, Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab och Forskningsministern på årsmötet 2017, 2016, respektive 2015. Funktionsperioden för de tre styrelsemedlemmarna som har utsetts av de tre ovan nämnda styrelsemedlemmarna löper ut vid årsmötet 2015, 2016 respektive 2017. När det första av de tre sistnämnda mandaten blir vakant nominerar Realdania en styrelsemedlem. När det andra av de tre sistnämnda mandaten blir vakant nominerar borgmästaren för Tårnby Kommun en styrelsemedlem. När det sista av de tre sistnämnda mandaten blir vakant nominerar övriga styrelsemedlemmar en styrelsemedlem. Personer som var medlemmar av styrelsen vid tidpunkten då dessa stadgar ändrades 2015 skall ställa sina platser till förfogande senast vid det första årsmötet efter att medlemmen har fyllt 75 år. Den maximala totala funktionsperioden på 12 år i sträck, jf. pkt. 5.7, tredje punkten, skall i relation till en person som var medlem av styrelsen vid tidpunkten för ändringen av dessa stadgar 2015 räknas från dennes tillträde i styrelsen, dock tidigast från 2006.

5.12 Styrelsen kan fatta beslut när mer än hälften av medlemmarna finns representerade. Styrelsen fattar beslut genom enkel röstmajoritet. Vid lika antal röster är styrelseordförandes – eller om styrelseordföranden är frånvarande, vice ordförandes – röst utslagsgivande.

5.13 Styrelsen för protokoll över sina möten. Protokollet undertecknades av samtliga närvarande medlemmar. En medlem som inte delar styrelsens beslut har rätt att få sina synpunkter införda i protokollet.

5.14 Varje medlem av styrelsen kan få ett årsarvode som fastställs baserat på uppdragets typ och arbetets omfattning. Årsarvodet för det kommande året fastställs av styrelsen på årsmötet, varefter årsredovisningen godkänns.

6. Ledningen
6.1 Styrelsen anställer en vd för att leda den dagliga verksamheten. Vd ska följa de riktlinjer och anvisningar som styrelsen fastställer.

6.2 Vd:n fungerar som sekreterare åt styrelsen och deltar i styrelsens möten utan rösträtt.

7. Årsmöte
7.1 Fonden håller ett extra styrelsemöte (årsmöte), varje år före den 31 maj, där styrelsen godkänner fondens årsrapport.

7.2 Mötet äger rum i hemvistkommunen eller på en annan plats i Danmark efter beslut av styrelsen.

7.3 Dagordningen för fondens årsmöte skall omfatta följande punkter:
(i) Information om det senaste räkenskapsåret genom styrelseordföranden.
(ii) Godkännande av fondens årsrapport.
(iii) Beslut om användning av överskott för konsolidering av fonden eller täckning av förluster i den godkända årsrapporten.
(iv) Val eller återval av medlemmar till styrelsen samt information om eventuella nya medlemmar som har nominerats.
(v) Fastställande av eventuellt arvode till styrelsen för det kommande året.
(vi) Val av revisor.

8. Teckningsregel
8.1 Fonden tecknas av vd tillsammans med en medlem av styrelsen, av 2 medlemmar av styrelsen tillsammans eller av styrelsen i dess helhet.

9. Bokföring och revision
9.1 Fondens räkenskapsår är kalenderåret.

9.2 Fondens bokföring revideras av en statsauktoriserad revisor som väljs av styrelsen för ett år i taget.

10. Ändring av stadgarna
10.1 Dessa stadgar kan ändras genom beslut som fattas av styrelsen med bifall av minst 2/3 av styrelsens medlemmar, förutsatt att fondmyndighetens tillåtelse och eventuellt samtycke inhämtas från Civilstyrelsen.

10.2 Det får dock inte fattas sådana beslut som innebär att akvariedriften, visning av djur för allmänheten samt stödet till forskningen, jf. pkt. 2, ändras.

11. Fondens upplösande
11.1 Om fonden skulle upplösas skall fondens förmögenhet tillfalla en annan allmännyttig fond eller förening med hemvist i Danmark, vars allmännyttiga syfte är besläktat med fondens syfte.

Således antagen genom kungligt beslut 1937 och ändrad den 19 mars 1957, 15 juni 1962, 10 november 1966, 17 november 1982, 25 juni 1992, 1 december 2000, 15 augusti 2006, 17 augusti 2007, 1 februari 2008, 3 oktober 2011, 26 september 2013, 25 februari 2014 samt 8 mars 2016.