Etisk profil

Etisk profil

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium är en kommersiell fond, vars syfte är att förmedla kunskap om vattnets djurliv globalt för en bred publik. Akvariet ska dessutom särskilt vara till gagn för undervisning samt ställa djur och faciliteter till förfogande i forskningssammanhang.

1. Djurbestånd

1.1. Djurbeståndet ska i den mån det finns internationella uppfödningsprogram och uppfödningssamarbeten ingå i dessa och därigenom medverka till bevarande av de olika djurarterna.
1.2. Vi arbetar målmedvetet med uppfödning av flera av våra fiskarter. Det ska göra oss självförsörjande i största möjliga mån, så att insamlingen från naturen begränsas så mycket som möjligt.
1.3. Vid anskaffning av djur, inklusive infångade djur från naturen, görs detta alltid i noga överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.
1.4. Djur får endast säljas till godkända zoologiska anläggningar i Danmark och utomlands, eller till privatpersoner eller organisationer, om det sker som ett led i uppfödningssamarbeten.
1.5. Vid avlivning av överskottsdjur som inte kan säljas och djur som måste avlivas på grund av sjukdom följs ”The American Veterinary Medical Association Guidelines for the Euthanasia of Animals”.
1.6. Medarbetare som bedriver arbete kopplat till våra djur ska vara yrkesutbildade eller på annat sätt kunna dokumentera den nödvändiga kunskapen och färdigheterna.

2. Förmedling och undervisning

2.1. Förmedlingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium och på digitala plattformar ska vara på en hög professionell nivå med innehåll baserat på vetenskapligt underlag och presenterat på ett lättillgängligt och engagerande sätt.
2.2. Genom grafik och text ska de utställda djuren beskrivas på ett sätt som säkerställer korrekt identifiering, och det ska i rimlig omfattning förmedlas om valda sidor av djurens biologi och utbredning.
2.3. I Skoltjänsten undervisas i naturvetenskapliga arbetsmetoder med fokus på elevernas begreppsutveckling och förståelse.
Undervisningen handlar om djuren och deras samspel med miljö och människor. De levande djuren ingår alltid i undervisningen.
2.4. Medarbetare i Skoltjänsten ska ha lämplig utbildning med naturvetenskaplig och didaktisk inriktning.
2.5. För den levande förmedlingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium ansvarar berättare, som genom programlagda speaks, shower, aktiviteter och inte minst det personliga mötet arbetar målmedvetet för att få barns och vuxnas hjärtan att slå för vattnets fantastiska liv.
2.6. Den tillgång säkerställer att kärnprodukten kopplas till det personliga historieberättandet och den personliga kontakten, som tycks ha en större och mer långvarig effekt.
2.7. Djurbeståndet ska förmedlas till publiken på ett sådant sätt att intresset och förståelsen för naturen ökar. I denna strategi åtar sig Den Blå Planet, Danmarks Akvarium att låta berättelser om de hotade akvatiska arterna och miljöerna ingå på ett aktiverande, modigt och handlingsorienterat sätt, som stöder Den Blå Planet, Danmarks Akvariums image som vetenskapsorganisation och naturambassadör.
2.8 Djuren som används i skoltjänsten och i rörbassänger väljs ut i samarbete med djuravdelningen. Djuravdelningen har ansvaret för att byta ut djuren i rörbassänger så att ambassadörrollen aldrig blir ett fast jobb för djuren.
2.9 Djuren hanteras varsamt, alltid under vattnet och utifrån sin härdighet. Till exempel kan en krabba hållas fast medan det inte är tillåtet med fiskar.

3. Vetenskap och naturbevarande

3.1. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium önskar inte enbart vara en passiv användare av kunskap, utan vill vara aktivt involverad i att bygga upp kunskap genom en rad forskningsuppdrag.
3.2. Vi samarbetar med forskare, institutioner och NGO:er såväl i landet som utomlands. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium deltar i projekten på olika sätt, exempelvis ställer vi vår anläggning, våra djur och våra medarbetare till förfogande.
3.3. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium samlar in medel till utvalda naturbevarande- och forskningsprojekt bland näringslivet och gäster, som på så sätt aktivt kan hjälpa till att bevara vattnets djurliv.

4. Miljö

4.1. Som naturambassadör är insatsen på miljöområdet en naturlig del av den Den Blå Planet, Danmarks Akvariums verksamhet, och vi arbetar kontinuerligt med att minimera vår resursanvändning och därigenom begränsa våra utsläpp i mesta möjliga mån, med hänsyn tagen till djur och människors välbefinnande.
4.2. Genom förmedling och utbildning påverkar vi våra anställda, gäster och samarbetspartners till ett miljömedvetet beteende, liksom att vi vill ingå i en öppen och positiv dialog med omvärlden kring resultatet av vårt miljöarbete.
4.3. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium är CO2-neutralt vad gäller elförbrukningen genom investering i RECS-landbaserad vindkraftsel.
4.4. Vi använder de omgivande resurserna som uppsamlat regnvatten och vatten hämtat från Öresund för användning i akvarier och för kylning av system. Likaså minimerar vi spillvattensbelastningen genom att rena och på nytt släppa ut vatten från våra processer i Öresund.