Etisk profil

Etisk profil

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at formidle viden om vandets dyreliv i global henseende over for et bredt publikum. Akvariet skal desuden i særlig grad være til gavn for undervisning samt stille dyr og faciliteter til rådighed i forskningssammenhæng.

1. Dyrebestand

1.1. Dyrebestanden skal i det omfang der findes internationale avlsprogrammer og avlssamarbejder indgå i disse og derigennem medvirke til bevarelse af de forskellige dyrearter.
1.2. Vi arbejder målrettet med opdræt af flere af vores fiskearter. Det skal gøre os selvforsynende i størst muligt omfang, så indsamlingen fra naturen bliver så begrænset som overhovedet muligt.
1.3. Ved anskaffelse af dyr, herunder indfangede dyr fra naturen, foregår dette altid i nøje overensstemmelse med gældende love og regulativer.
1.4. Dyr må kun afhændes til godkendte zoologiske anlæg i ind- og udland eller til privatpersoner eller organisationer, hvis det sker som led i avlssamarbejder.
1.5. Ved aflivning af overskudsdyr som ikke kan afhændes og dyr som må aflives på grund af sygdom følges ’The American Veterinary Medical Association Guidelines for the Euthanasia of Animals’.
1.6. Medarbejdere, der bestrider arbejde relateret til vores dyr, skal være fagligt uddannede eller på anden måde kunne dokumentere den nødvendige viden og færdighed.

2. Formidling og undervisning

2.1. Formidlingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium og på digitale platforme skal være på højt fagligt niveau med indhold baseret på videnskabeligt grundlag og præsenteret lettilgængeligt og involverende.
2.2. Gennem grafik og tekst skal de udstillede dyr være beskrevet på en måde, som sikrer korrekt identifikation, og der skal i rimeligt omfang formidles om udvalgte sider af dyrenes biologi og udbredelse.
2.3. I Skoletjenesten undervises i naturvidenskabelige arbejdsmetoder med fokus på elevernes begrebsudvikling og forståelse.
Undervisningen omhandler dyrene og deres samspil med miljø og mennesker. De levende dyr indgår altid i undervisningen.
2.4. Medarbejdere i Skoletjenesten skal have en passende uddannelse med naturfaglig og didaktisk indsigt.
2.5. Den levende formidling varetages på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium af fortællere, der gennem programlagte speaks, shows, aktiviteter og ikke mindst det personlige møde målrettet arbejder for at få børn og voksnes hjerter til at banke for vandets forunderlige liv.
2.6. Denne tilgang sikrer, at kerneproduktet kobles til den personlige historiefortælling og den personlige kontakt, der skønnes at have en større og længerevarende effekt.
2.7. Dyrebestanden skal formidles til publikum på en sådan måde, at interessen og forståelsen for naturen øges. I denne strategi forpligter Den Blå Planet, Danmarks Akvarium sig på at lade fortællinger om de truede akvatiske arter og miljøer indgå på en aktiverende, modig og handlingsorienteret måde, der støtter Den Blå Planet, Danmarks Akvariums image som vidensorganisation og naturambassadør.
2.8 Dyrene, der anvendes i skoletjenesten og i rørebassiner, udvælges i samarbejde med dyreafdelingen. Dyreafdelingen har ansvaret for at udskifte dyrene i rørebassiner, så ambassadørrollen aldrig bliver et fast job for dyrene.
2.9 Dyrene håndteres nænsomt, altid under vandet og i henhold til hårdførhed. Eksempelvis må en krabbe fastholdes, det må en fisk ikke.

3. Videnskab og naturbevarelse

3.1. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium ønsker ikke blot at være passiv bruger af viden, men vil være aktivt involveret i at opbygge viden gennem en række forskningsopgaver.
3.2. Vi samarbejder med forskere, institutioner og NGO’er fra både ind- og udland. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium deltager i projekterne på forskellig vis, eksempelvis stiller vi vores anlæg, vores dyr og vores medarbejdere til rådighed.
3.3. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium rejser midler til udvalgte naturbevarelses- og forskningsprojekter blandt erhvervslivet og gæster, som på den måde aktivt kan hjælpe til med at bevare vandets dyreliv.

4. Miljø

4.1. Som naturambassadør er indsatsen på miljøområdet en naturlig del af Den Blå Planet, Danmarks Akvariums virke, og vi arbejder kontinuerligt på at minimere vores ressourceforbrug og herigennem begrænse vores udledning mest muligt, under hensyntagen til dyr og menneskers velfærd.
4.2. Gennem formidling og uddannelse vil vi påvirke vores ansatte, gæster og samarbejdspartnere til en miljøbevidst adfærd, ligesom vi vil indgå i en åben og positiv dialog med omverdenen om resultatet af vores miljøindsats.
4.3.  Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er CO2 neutral på forbrugt strøm gennem investering i RECS landbaseret vindstrøm.
4.4. Vi benytter de omgivende ressourcer som opsamlet regnvand og vand hentet fra Øresund til brug i akvarier og til køling af anlæg. Ligeledes minimerer vi spildevandsbelastningen ved at rense og genudlede vand fra vores processer til Øresund.